jump to content

Search the website

 

Mae'r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN) yn brosiect 4 blynedd, sy'n werth €11.96 miliwn, ac sy'n cael ei ariannu gan Iwerddon a Chymru. Bydd yn denu arloesedd, swyddi a thwf i Iwerddon a Chymru. Wedi dod ynghyd: mae Prifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe yng Nghymru, ynghyd â Choleg Prifysgol Dulyn, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway a Sefydliad Tyndall, Coleg Prifysgol Cork yn Iwerddon, yn dwyn ynghyd arbenigedd, y gallu i gyrchu technolegau newydd, a llwybrau i'r farchnad a fydd yn cefnogi busnesau yn y rhanbarthau i gyflwyno cynhyrchion gwyddor bywyd newydd i'r farchnad.

Ariennir CALIN gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Diriogaethol Iwerddon Cymru, ac mae €9.3 miliwn wedi cael ei roi. Bydd yn cael ei ariannu ymhellach gyda €2.6 miliwn gan y sefydliadau sy'n cymryd rhan.

Yn ogystal â mynediad agored i'r chwe phrifysgol, mae rhwydwaith CALIN yn cynnwys yr arweinwyr gofal iechyd byd-eang Unilever a GE Healthcare, a bydd yn cysylltu â 240 o fusnesau bach a chanolig (BBaCh). Mae'r gweithgareddau o fewn CALIN yn canolbwyntio ar dair thema: Meddygaeth Fanwl (diagnosteg, dyfeisiau a therapiwteg), Meddygaeth Aildyfu, a Biogydnawsedd a Gwerthuso Diogelwch. Bydd pob un o fusnesau CALIN yn gysylltiedig â dwy brifysgol, gan ddarparu mynediad i'r holl offer sydd eu hangen ar gyfer arloesedd a thwf. Mae CALIN hefyd yn darparu mynediad i rwydwaith unigryw o gwmnïau cadwyn gyflenwi, yn ogystal â chyfleoedd i drosglwyddo gwybodaeth, a fydd yn gwella twf y busnesau.

Bydd y gwaith ymchwil a datblygu, ynghyd â'r cymorth technolegol a gynigir i fusnesau yng Nghymru ac Iwerddon trwy CALIN, yn datblygu cystadleurwydd rhyngwladol y ddau ranbarth. Bydd hefyd yn gosod seiliau ar gyfer perthnasoedd hirdymor rhwng busnes a'r byd academaidd yng Nghymru, yn Iwerddon a thu hwnt.

Gallwch ddilyn CALIN ar Twitter, @CALIN_LifeSci, ac ar Facebook ar gyfer cyhoeddiadau allweddol, yr wybodaeth ddiweddaraf a straeon llwyddiant. 

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth yn Gymraeg, cliciwch y ddolen isod i gysylltu ag Arwyn Jones JonesAT@Cardiff.ac.uk, a fydd yn gallu helpu.

Funders

  • EU Funds: Ireland Wales Programme 2014-2020
  • EU Structural Funds Ireland
  • Sputhern Regional Assembly
  • European Regional Development Fund