jump to content

Ár gcomhpháirtithe sa Bhreatain Bheag

Ár gcomhpháirtithe sa Bhreatain Bheag

Ár gcomhpháirtithe in Éirinn

Ár gcomhpháirtithe in Éirinn

Faoi

Tá Ollscoil Swansea, Ollscoil Cardoff, Ollscoil Bangor, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha  Cliath , Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Institiúid Náisiúnta Tyndall tagtha le chéile chun deiseanna taighde agus forbartha a thairiscint d’fhiontair.  Soláthraíonn an gréasán rochtain oscailte ar shaineolaithe, áiseanna agus ar thaighde agus forbairt. Déan caidreamh leis an gréasán, cruthaigh comhoibrithe agus déan forbairt ar réitigh taighde agus forbartha le saineolaithe ceannródaíocha eolaíocht na beatha.

CÉAN CAIDREAMH LENÁR nGRÉASÁN

Buail leis na saineolaithe agu ceann dár n-imeachtaí. Óstálaimid comhdhálacha agus seimineáir ghréasáin eolaíocht na beatha chun eolas a chur ar fáil ar na treochtaí agus na nuálaíochtaí  is déanaí in ard-eolaíocht an leighis agus na cógaisíochta, i nanaitheiceolaíocht agus i mbiteicneolaíocht. Tá rochtain oscailte orthu seo agus tapíonn siad an deis chun foghlama agus chun caidreamh a dhéanamh le taighde agus forbairt a bhfuil dea-theist dhomhanda uirthi.

COMHOIBRIÚ SA GHRÉASÁN

Féadfaidh fiontair a bhfuil caidreamh déanta acu leis an ngréasán comhoibrithe a chruthú lenár n-ollscoileanna comhpháirtíochta. Tá na comhoibrithe seo deartha chun constaicí a laghdú agus chun deiseanna a thapú d’fhiontar taighde agus forbairt a phlé le saineolaithe ceannródaíocha. Tá sé d’acmhainn agus de chumas ag an ngréasán tacú le rochtain ar shaoráidí, scileanna agus eolas ollscoile.

COTHAIGH DO GHRÉASÁN

Trí chomhoibrithe, tacaímid le taighde agus forbairt ghearrthéarmach. Soláthraíonn an gréasán deiseanna marthanacha taighde agus forbartha d’fhiontair. Solathraíonn ár gcomhoibrithe taighde agus forbairt inbhuanaithe idir ollscoileanna agus tionsclaíocht in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag.

Ag ardú R&D in Ard-Eolaíochtaí na Beatha

Tugann an gréasán deis d’fhiontair dul i dteagmháil le hollscoileanna i dtaca le taighde agus forbairt. Tá scóip ag ár saineolaithe chun tionscadail taighde agus forbartha a fhorbairt le fiontair. Má tá fiontar ag iarraidh táirgí nó próisis nua a fhorbairt, nó fadhb a réiteach, is féidir leis an ngréasán staidéir taighde agus forbartha ghearrthéarma a éascú agus a reáchtáil.

Tá eolas agus scil ildhisciplíneach laistigh den ghréasán agus spreagaimid fiontair ó théamaí uile eolaíocht na beatha teagmháil agus caidreamh a dhéanamh leis an ngréasán chun fiosruithe a dhéanamh faoi dheiseanna chun comhoibrithe a fhorbairt. Tá saineolaithe dírithe go príomha ar ard-eolaíochtaí na beatha a chuimsíonn na téamaí seo a leanas agus téamaí eile nach iad

Leigheas Athghiniúnach

Tairgeann an gréasán réimse áiseanna chun tacú le fiontair lena gcuid riachtanas taighde agus forbartha le saineolas ar innealtóireacht fíocháin, géinteiripe, bitheolaíocht mhóilíneach agus innealtóireacht bhithleighis. Cumasaímid forbairt feidhmeanna leighis athghiniúnaigh, atá inmharthana ar bhonn tráchtála agus éifeachtach ar bhonn cliniciúl agus iad sabháilte agus atáirgthe ar chostas a nglactar leis go heacnamaíoch.

Teiripic

Is cóireáil galar nó cosc straitéise í ardteiripic a mheasann cén cur chuige a bheidh éifeachtach d’othair éagsúlar bunaithe ar fhachtóirí géiniteacha, comhshaoil agus stíl mhaireachtála dá gcuid. Spáráiltear costais agus fo-éifeachtaí ach díriú ar othair nó grúpaí othar ar bhonn ar mhaithe le galar áirithe a chosc nó a chóireáil.

Bith-chomhoiriúnacht agus Measúnú Sábháilteachta

Déanann an réimse R&D seo iniúchadh ar an idirghníomhaíocht idir órais mhaireachtála nó fíochán le hábhair mar nanacháithníní nó ábhair nana-struchtúrtha, chun comhoiriúnacht bhitheolaíoch a dhearbhú. Clúdaíonn an taighde sa téama seo éimse ábhar lena n-áirítear nana-shábháilteacht agus scagadh tocsaineolaíochta, lena n-áirítear tástáil bhith-chomhoiriúnachta agus feidhmiú agus feabhsú clár agus prótacal nua measúnaithe sábháilteachta.

Bithbhraiteoirí agus Gléasanna

Óstálann comhpháirtithe ollscoile réimse saineolais agus áiseanna mar bhonn le forbairt diagnóisice agus gléasanna leighis lena n-áirítear gléasanna inchaite, íosionracha agus bithbhraiteoirí. Is féidir linn tacú le taighde cliniciúil, eolaíochta nó aistritheacha chun teicneolaíochtaí agus próisis nua a ghiniúint ar féidir iad aistriú isteach i gcleachtas cliniciúil mar threoirlínte, tástálacha diagnóiseacha nó gléasanna leighis.

Sláinte agus Folláine

Tá an gréasán in ann tacú le réimse gníomhaíochtaí R&D a bhaineann le téama na sláinte agus na folláine agus tá saineolas aige i dtaobh sláinte, bithleighis, spóirt, cleachtaidh coirp agus eolaíochta feidhmíochta agus eolaíochtaí iompraíochta. Is féidir a chur san áireamh sa taighde nn taighde dearadh agus nuálaíocht seirbhíse, cothú sláinte, feidhmíocht éilíte, teacht aniar meabhrach agus anuas air sin folláine eagraíochta, spreagadh agus folláine san ionad oibre,