jump to content
Theme Icon

Perpetuus Advanced Materials Plc, Prifysgol Abertawe a Coleg Prifysgol Dulyn (UCD)

Mae CYNHYRCHWR nanoddeunyddiau sy’n cael eu defnyddio mewn teiars wedi bod yn gweithio gyda gwyddonwyr i geisio deall faint o gysylltiad y mae gweithwyr yn ei gael â nanoddeunyddiau yn ystod y broses o weithgynhyrchu eu cynnyrch.

Mae Perpetuus Advanced Technologies yn Abertawe yn cynhyrchu graffen sy’n helpu i wella priodweddau polymerau. Gellir defnyddio’r deunyddiau hyn i wneud llawer o bethau, ond pan maent yn cael eu cyflwyno i deiars, maent yn gwella perfformiad megis brecio, gwrthsefyll rholio a gwrthsefyll traul.

Maent wedi cael eu defnyddio’n barod ar feiciau, yn enwedig y rhai sy’n cael eu defnyddio mewn digwyddiadau beicio cystadleuol mawr yn fyd-eang. Y nod ’nawr yw datblygu teiars ar gyfer cerbydau cludo teithwyr.

Yn ôl Ian Walters, cyfarwyddwr y cwmni: “Mae nanoddeunyddiau yn ddeunydd sydd â’r potensial i dorri trwy rwystr, h.y. y croen, yn ogystal â rhyngweithio ag organau mewnol, megis meinwe’r ysgyfaint yn dilyn y cysylltiad anorfod â phobl'. “Fodd bynnag, dylai’r ffaith ein bod yn gynhyrchwyr cyfrifol fod yn gysur i’r cyhoedd.”

Mae Perpetuus Advanced Technologies wedi cydweithio â Phrifysgol Abertawe trwy’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN) er mwyn monitro’r cysylltiad y mae’r gweithlu’n ei gael â nanoddeunyddiau a allai ddianc yn ystod y broses weithgynhyrchu. 

Dywedodd Mr Walters fod y data sy’n cael eu cynhyrchu gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn helpu i yrru’r busnes yn ei flaen. Mae’r cwmni, trwy fentrau cydweithredol, yn bwriadu gosod offer yn strategol ar hyd a lled y byd. Mae’r rhaglenni monitro sy’n cael eu gweithredu trwy’r prosiect CALIN hwn yn gysur mawr i’r partneriaid strategol arfaethedig. Ychwanegodd, “Nid yw’r arbenigedd gennym yn fewnol, a heb gymorth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ni fyddai’n hyfyw o safbwynt economaidd i ni wneud hyn”.

Dywedodd Dr Martin Clift, Athro Cyswllt yn y Grŵp Tocsicoleg In Vitro yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, sy’n cael ei arwain gan yr Athro Shareen Doak, eu bod yn canolbwyntio ar ganfod pa effaith y mae nanoddeunyddiau’n ei chael ar iechyd pobl mewn ‘bywyd go iawn’.

“Er mwyn deall manteision nanoddeunyddiau’n iawn, mae’n hanfodol ein bod yn deall faint o nanoddeunyddiau y mae pobl yn dod i gysylltiad â nhw,” meddai. “Mae’r cyfle hwn yr ydym yn ei gael gan weithgynhyrchwyr nanoddeunyddiau, megis Perpetuus Carbon Technologies Ltd., i astudio faint yn union o nanoddeunyddiau y mae gweithwyr yn dod i gysylltiad â nhw, yn golygu bod gwyddonwyr yn cael y senario delfrydol i benderfynu faint o risg y mae nanoddeunyddiau’n ei hachosi i iechyd pobl.”

Aeth Harriet Risby, y fyfyrwraig PhD sy’n gwneud yr ymchwil, ati i egluro ymhellach sut y mae cysylltiad y gweithwyr â nanoddeunyddiau’n cael ei fonitro. “I ddechrau, rydyn ni’n arsylwi ar y modd y mae Perpetuus yn gweithgynhyrchu’r nanoddeunyddiau, a chan ddefnyddio dyfeisiau arbenigol rydyn ni’n monitro lefel y nanoddeunyddiau yn yr aer cyn y broses weithgynhyrchu, yn ystod y broses, ac ar ôl y broses.”

Ychwanegodd y bydd nanoddeunyddiau sydd yn yr aer yn cael eu mewnanadlu. “Gan mai mewnanadlu yw’r prif fath o gysylltiad â nanoddeunyddiau yn y gwaith, mae’n hollbwysig ein bod yn monitro’r aer er mwyn deall y lefelau y gall gweithwyr ddod i gysylltiad â nhw wrth weithgynhyrchu nanoddeunyddiau. Bydd deall y lefelau hyn yn caniatáu i ni asesu ymhellach y perygl y gallent ei achosi i iechyd pobl.”

Pan fydd yr astudiaeth fonitro wedi’i chwblhau, bydd y gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn rhannu’r wybodaeth â Perpetuus Advanced Technologies, gan alluogi’r cwmni i gyflwyno prosesau newydd a chadarn er mwyn sicrhau diogelwch ei weithlu gweithgynhyrchu nanoddeunyddiau.

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...