jump to content
Theme Icon

Marigot Ltd, Coleg Prifysgol Dulyn (UCD) a Prifysgol Caerdydd

Mae mwy a mwy o ymchwil yn cael ei gwneud i DDEUNYDDIAU NATURIOL oherwydd eu potensial i wella llesiant defnyddwyr a chael eu defnyddio i drin symptomau clefydau.

Mae Aquamin, gan Marigot Ltd., yn gymhlygyn aml-fwynol morol naturiol sy’n deillio 100% o wymon calchog. Mae’n darparu calsiwm bioactif, magnesiwm a 72 o fwynau morol hybrin eraill ac, ar hyn o bryd, mae’n cael ei ddefnyddio fel atchwanegiad bwyd i anifeiliaid a phobl.

Mewn anifeiliaid, mae’n cynyddu cynhyrchiant llaeth ac yn hybu eu llesiant cyffredinol. Mae yna gorff o ymchwil glinigol sy’n dangos y gall Aquamin, mewn pobl, helpu i leihau màs asgwrn a gollir mewn osteoporosis a phoen mewn osteoarthritis, yn ogystal â chyfrannu at iechyd y system dreulio trwy wella gwahanfur y perfedd ynghyd â’i weithgaredd gwrthlidiol.

Er mwyn cefnogi lle Aquamin yn y farchnad atchwanegiadau bwyd, a’i botensial i gael ei ddefnyddio i drin clefydau, mae’n hanfodol ein bod yn deall sut y mae Aquamin yn dod â’r manteision hyn i iechyd.

“Ychydig a wyddom mewn gwirionedd am strwythur ffisegol a chemegol Aquamin,” meddai Dr Shane O’Connell, Rheolwr Ymchwil a Datblygu yn Marigot, “Mae angen i ni ddatblygu gwell dealltwriaeth o faint a nodweddion y gronynnau.”

Er mwyn ymchwilio’n fanwl i strwythur ffisegol a chemegol Aquamin, ymunodd Marigot ag ymchwilwyr CALIN yng Nghanolfan Rhyngweithiadau BioNano (CBNI) Coleg Prifysgol Dulyn. Mae gan CBNI arbenigedd ers blynyddoedd mewn gweithio gyda nanoronynnau ac ymchwilio i’w swyddogaethau biolegol.

“O’n rhan ni, roedd yn ddiddorol cymhwyso ein holl wybodaeth a seilwaith i ddeunydd naturiol y mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio yn eu bywydau bob dydd". Mae un o’n myfyrwyr PhD, Vanya Petseva, yn gweithio gyda’r cwmni, ac am y tro cyntaf mae hi wedi gallu ei ddelweddu a phennu ei nodweddion.

Gwelwyd bod y deunydd yn un o’r gronynnau cymhlyg naturiol harddaf rydyn ni wedi’i weld erioed, a’i fod y tu hwnt i unrhyw beth y gallwn ei wneud o hyd. Mae hwn yn brofiad cyffrous iawn i ni,” meddai’r Athro Kenneth Dawson, Cyfarwyddwr CBNI ac arweinydd y tîm CALIN ar y cydweithrediad hwn.

Nod y cydweithrediad yn y pen draw yw deall pa agweddau ar strwythur Aquamin sy’n cyfrannu tuag at ei swyddogaeth fiolegol, gan ddarparu cyfle arwyddocaol i wella ei fanteision iechyd yn y dyfodol, a thrwy hynny ychwanegu gwerth i’r cynnyrch a gwella canlyniadau iechyd defnyddwyr.

“Darparodd ymchwilwyr CBNI ddelweddau manwl iawn, mesuriadau maint a chymorth i adnabod cydrannau yn y deunydd. Mae’n ddefnyddiol iawn i gyfathrebu i gwsmeriaid pa mor unigryw yw’r deunydd, beth y mae’n ei wneud a sut y mae’n ei wneud”, meddai Dr O`Connell.

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...