jump to content

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yn Iwerddon

Ein partneriaid yn Iwerddon

Amdanom

Mae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Coleg Prifysgol Dulyn, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway a Sefydliad Cenedlaethol Tyndall yn dod at ei gilydd i gynnig cyfleoedd ymchwil a datblygu i fentrau. Mae’r rhwydwaith yn cynnig mynediad agored at arbenigwyr, cyfleusterau ac ymchwil a datblygu. Cewch ymgysylltu â’r rhwydwaith, meithrin cydweithrediad a datblygu datrysiadau ymchwil a datblygu gydag arbenigwyr gwyddor bywyd blaenllaw.

YMGYSYLLTU Â’N RHWYDWAITH

Dewch i gwrdd â’r arbenigwyr yn un o’n digwyddiadau. Rydym yn cynnal cynadleddau a gweminarau gwyddor bywyd i ddarparu gwybodaeth am y tueddiadau a’r datblygiadau arloesol diweddaraf mewn gwyddor feddygol a fferyllol uwch, nanotechnoleg a biotechnoleg. Mae’r rhain yn sesiynau mynediad agored ac yn gyfle i ddysgu ac ymgysylltu ag ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf.

CYDWEITHREDU YN Y RHWYDWAITH

Gall mentrau sy’n ymwneud â’r rhwydwaith feithrin cydweithrediad â’r prifysgolion sy’n bartneriaid. Mae’r cydweithredu wedi’i gynllunio er mwyn lleihau rhwystrau a chreu cyfleoedd i fentrau drafod ymchwil a datblygu gydag arweinwyr blaenllaw. Mae gan y rhwydwaith yr adnoddau a’r capasiti i gefnogi mynediad at gyfleusterau, sgiliau a gwybodaeth prifysgolion.

CYNNAL EICH RHWYDWAITH

Trwy gydweithrediad rydym yn cefnogi ymchwil a datblygu byrdymor. Mae’r rhwydwaith yn darparu cyfleoedd ymchwil a datblygu cryf i fentrau. Mae ein cydweithrediad yn cynhyrchu ymchwil a datblygu cynaliadwy rhwng prifysgolion a diwydiant i Gymru ac Iwerddon.

HYBU YMCHWIL A DATBLYGU MEWN GWYDDORAU BYWYD UWCH

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfle i fentrau ymgysylltu â phrifysgolion ar gyfer ymchwil a datblygu. Mae’r gallu gan ein harbenigwyr i weithio gyda mentrau er mwyn datblygu prosiectau ymchwil a datblygu. Os yw menter yn awyddus i ddatblygu cynnyrch neu brosesau newydd, neu ddatrys problem, gall y rhwydwaith hwyluso a chynnal astudiaethau ymchwil a datblygu byrdymor.

Mae’r wybodaeth a’r sgiliau o fewn y rhwydwaith yn amlddisgyblaethol, ac rydym yn annog mentrau sy’n ymwneud â phob thema gwyddor bywyd i gysylltu â’r rhwydwaith i weld a oes cyfle i ddatblygu cydweithrediad. Mae’r arbenigwyr yn canolbwyntio’n bennaf ar wyddorau bywyd uwch, sy’n cynnwys nifer o themâu, gan gynnwys y canlynol:

Meddygaeth Atffurfio

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfleusterau amrywiol i gynorthwyo mentrau â’u hanghenion ymchwil a datblygu, gydag arbenigedd mewn peirianneg meinweoedd, therapi genynnau, bioleg foleciwlaidd a pheirianneg fiofeddygol. Rydym yn sicrhau bod modd datblygu cymwysiadau meddygaeth atffurfio hyfyw o safbwynt masnachol, ac effeithiol o safbwynt clinigol. Bydd y cymwysiadau hyn yn ddiogel a gellir eu hatgynhyrchu am gost dderbyniol.

Therapiwteg

Mae therapiwteg uwch yn strategaeth ar gyfer trin neu atal clefydau sy’n ystyried pa ddulliau fydd yn effeithiol ar gyfer pa gleifion ar sail ffactorau genetig ac amgylcheddol a ffordd o fyw. Gall targedu cleifion neu grwpiau o gleifion yn fwy cywir, er mwyn atal neu drin clefyd penodol, arbed costau ac osgoi sgil-effeithiau.

Biogydnawsedd a Gwerthuso Diogelwch

Mae’r agwedd hon ar ymchwil a datblygu’n archwilio’r rhyngweithiad rhwng systemau byw neu feinweoedd a deunyddiau megis nanoronynnau neu ddeunyddiau nanostrwythuredig, a hynny er mwyn canfod a ydynt yn fiolegol gydnaws. Mae ymchwil o fewn y thema hon yn ymwneud â nifer o feysydd, megis nanoddiogelwch a sgrinio tocsicoleg, gan gynnwys profi biogydnawsedd, a gweithredu a gwella rhaglenni a phrotocolau gwerthuso diogelwch newydd.

Biosynwyryddion a Dyfeisiau

Mae’r prifysgolion partner yn cynnig gwybodaeth arbenigol a chyfleusterau amrywiol sy’n sicrhau bod modd datblygu technegau gwneud diagnosis a dyfeisiau meddygol, gan gynnwys eitemau y gellir eu gwisgo, dyfeisiau ar gyfer llawdriniaethau sy’n creu archoll mor fach â phosibl, a biosynwyryddion. Gallwn gefnogi ymchwil glinigol, wyddonol neu drawsfudol i gynhyrchu technolegau a phrosesau y gellir eu trosglwyddo i ymarfer clinigol, megis canllawiau, profion diagnostig neu ddyfeisiau meddygol.

Iechyd a Lles